Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top