Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 14 khoá XII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top