Thông báo về Hội nghị Trung ương 14 khoá XII

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top