Thông báo Phiên họp thứ 14 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N. Bắc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N. Bắc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N. Bắc.
Lên top