Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 cho đội ngũ báo cáo viên toàn quốc

Các báo cáo viên từ đầu cầu Thành uỷ Hà Nội nghe đồng chí Võ Văn Phuông thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).
Các báo cáo viên từ đầu cầu Thành uỷ Hà Nội nghe đồng chí Võ Văn Phuông thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).
Các báo cáo viên từ đầu cầu Thành uỷ Hà Nội nghe đồng chí Võ Văn Phuông thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).
Lên top