Thông báo Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc sau 6 ngày làm việc. Ảnh: VGP.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc sau 6 ngày làm việc. Ảnh: VGP.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc sau 6 ngày làm việc. Ảnh: VGP.
Lên top