Thông báo Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 2 khoá XIII. Ảnh: VGP
Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 2 khoá XIII. Ảnh: VGP
Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 2 khoá XIII. Ảnh: VGP
Lên top