Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top