Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới vừa tan, đã xuất hiện áp thấp mới trên biển Đông