Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới sức gió 40-50km/giờ