Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thiết kế của Trung tâm hành chính Đà Nẵng chưa phù hợp ngay từ đầu