Thi trực tuyến “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phát động cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm được cứu nước”
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phát động cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm được cứu nước”
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phát động cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm được cứu nước”
Lên top