Thi đua yêu nước phát triển nguồn lực để thúc đẩy khoa học công nghệ

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang
Lên top