Thi đua yêu nước - động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang.