Thể chế dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa trong buổi đầu khởi dựng nhà nước Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu ra mắt quốc dân đồng bào. Ảnh tư liệu
Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu ra mắt quốc dân đồng bào. Ảnh tư liệu
Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu ra mắt quốc dân đồng bào. Ảnh tư liệu
Lên top