Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thất thu vì mai, đào nở sớm