Thanh tra xây dựng biết hết các công trình vi phạm

Vấn đề thanh tra xây dựng nóng trong phiên chất vấn. Ảnh: KTĐT.
Vấn đề thanh tra xây dựng nóng trong phiên chất vấn. Ảnh: KTĐT.