Thành phố Nha Trang hướng đến “Đô thị văn minh - công dân thân thiện”