Thanh Hóa: Pho tượng mạ vàng không liên quan đến tín ngưỡng địa phương