Thanh Hóa: Phát hiện hai người chết trên cánh đồng ngô