Thanh Hóa: Kiến nghị xem xét tư cách đại biểu HĐND của “bầu” Đệ