Thanh Hoá: Công tác nhân sự phải chú trọng chống chạy chức, chạy quyền

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Lên top