Thẩm tra hàng loạt chức danh hoa mỹ của GS.TS đứng lên bàn chửi học viên