TCty Điện lực TPHCM xin lỗi gần 71.500 khách hàng do sự cố nổ biến áp