Tây Ninh: Tạo điều kiện cho 560 con em Việt kiều Campuchia đến trường