Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Tay đã nhúng chàm làm sao chống tham nhũng được”