Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức Quốc tang từ ngày 14-15.8

Lên top