Tại sao anh lại trình ra Quốc hội để phân bổ vốn khi chưa đủ thủ tục?