Tái dựng hiện trường vụ thuê sát thủ bắn gục giám đốc