QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KT-XH 2016, KẾ HOẠCH 2017 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020:

Tái cơ cấu kinh tế một cách quyết liệt, cơ bản

"63 tỉnh thành, 245 cảng biển, 21 sân bay khiến lợi ích giảm, lãng phí, không phát huy được vùng kinh tế trọng điểm là điều cần khắc phục"- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn, đoàn Đà Nẵng
"63 tỉnh thành, 245 cảng biển, 21 sân bay khiến lợi ích giảm, lãng phí, không phát huy được vùng kinh tế trọng điểm là điều cần khắc phục"- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn, đoàn Đà Nẵng