Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước