Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Nội Chính Trung ương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.