Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sự cố bục van hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung2: Phải có ai đó chịu trách nhiệm !