Sợ nhiễm sóng, dân yêu cầu hạ cột phát sóng điện thoại