CHỦ TỊCH HĐQT ĐẠI HỌC HOA SEN (HSU):

Sẽ kiến nghị cơ quan chức năng can thiệp để bảo đảm hoạt động bình thường của HSU