TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI:

Sẽ giảm báo cáo để tăng thời gian tranh luận

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: HẢI NGUYỄN