Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau khi công bố biển sạch, Bộ trưởng Trần Hồng Hà về Cửa Việt tắm biển