Sau bão, Đà Nẵng có khoảng 500 cây nghiêng, bật gốc