THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

Sáp nhập sở, ngành: Cần cuộc cách mạng tạo sự đột phá thực sự

Việc sáp nhập bộ máy phải đạt được mục tiêu tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: P.V
Việc sáp nhập bộ máy phải đạt được mục tiêu tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: P.V
Việc sáp nhập bộ máy phải đạt được mục tiêu tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: P.V
Lên top