Sáp nhập các bộ có nhiệm vụ tương đồng: Còn tiếp tục nghiên cứu