Sản phụ tử vong có mảnh xương ở tử cung: Bệnh viện đã làm kịp thời, đầy đủ?