Rửa đường hằng ngày, dân Khuyến Lương vẫn “khốn khổ” vì khói bụi