Rớt nước mắt với chàng trai xin hiến đầu để được “tái sinh”