Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam: Khẳng định bản chất khoa học, cách mạng và con đường phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

ĐẠI TÁ, NHÀ BÁO PHÙNG KIM LÂN (TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM) |

Ngày 9.2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ mắt ra cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự lễ ra mắt sách có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa;  Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời

Với 29 bài viết, bài phát biểu trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rất rõ sự tâm huyết, tầm cao trí tuệ, nhận thức, tư duy, quan điểm, thái độ, quyết tâm chính trị của Người đứng đầu Đảng ta về chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và con đường mà chúng ta đang đi - phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhưng bao chùm lên tất cả là sự khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết khoa học mở, được nhận thức, vận dụng linh hoạt và phát triển không ngừng, do đó nó không bị hạn định bởi thời gian hay không gian và không lỗi thời. Mặt khác, xuyên suốt cuốn sách đã khẳng định những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin bằng những thành tựu vĩ đại mà nó mang lại, dẫn dắt các quốc gia, dân tộc hiện thực hóa mô hình XHCN. Tuy không trực tiếp khẳng định trong một bài viết cụ thể nhưng xuyên suốt cuốn sách người đọc dễ hiểu một điều mục tiêu nhân văn cao cả mà chủ nghĩa Mác - Lênin hướng tới đó là tìm con đường, giải pháp đấu tranh để giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, mang lại cuộc sống công bằng, ấm no, tự do, hạnh phúc cho mọi người.

Trong khi các thế lực thù địch xuyên tạc cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời là sự khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, lý luận về CNXH và con đường đi lên xây dựng CNXH nói riêng, là lời phản bác đanh thép với những quan điểm sai trái, thù địch.

Qua cuốn sách, tác giả giúp người đọc mở mang thêm hiểu biết về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những thành tựu vĩ đại mà nó đã đem lại cho nhân loại nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng, từ đó vững vàng bản lĩnh, củng cố niềm tin, khẳng định CNXH là con đường đúng đắn và không lỗi thời.

Con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn

Với cách thể hiện mang tính hệ thống cao, vừa toàn diện, vừa cơ bản, nhưng cũng rất cụ thể, thuyết phục cả về lý luận và thực tiễn, tác giả cuốn sách đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 92 năm qua, đặc biệt là trong hơn 35 năm đổi mới. Qua cuốn sách, thêm một lần nữa Tổng Bí thư khẳng định lý luận về chủ nghĩa xã hội CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn; sự vận dụng của Đảng ta là sáng tạo, ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.

Chủ nghĩa xã hội đề cập trong cuốn sách của Tổng Bí thư là “Chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác-Lênin trong thời đại ngày nay”. Theo Tổng Bí thư, CNXH thường được hiểu với ba tư cách khác nhau (một học thuyết, một phong trào, một chế độ). Mỗi tư cách ấy lại có những biểu hiện khác nhau. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Tổng Bí thư đề cập là “…một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau”. Nhưng dù tiếp cận theo cách nào thì đúng như Tổng Bí thư đã khẳng định: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm...” và chỉ có thể là chế độ XHCN.

Để tiếp tục khẳng định và làm rõ về con đường XHCN, Tổng Bí thư đã đặt ra hàng loạt các câu hỏi: “Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?” Với tư duy khoa học, lập luận sắc bén, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, cách tiếp cận nhẹ nhàng, văn phong không lên gân “đao to búa lớn”, mà gần gũi, giản dị, dễ hiểu, tác giả cuốn sách đã đi vào luận giải thuyết phục tất cả các câu hỏi. Hàm chứa trong các câu hỏi cũng là những vấn đề của cách mạng và cả những băn khoăn, trăn trở của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tất cả đã được Người đứng đầu Đảng ta trả lời và làm sáng rõ qua từng bài viết, từng bài phát biểu in trong cuốn sách.

Quyết liệt hành động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Ước mong chính đáng của nhân dân ta về một cuộc sống tốt đẹp nhưng Tổng Bí thư đã khái quát đó chính là những giá trị đích thực của CNXH. Nhưng để xây dựng thành công CNXH - mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn thì chúng ta phải làm gì, làm như thế nào và có những vấn đề gì đang đặt ra? Đó là câu hỏi lớn mà dù xuất hiện trong bối cảnh nào, gắn với sự kiện, văn cảnh gì? Tổng Bí thư cũng tập trung để luận giải, làm rõ?

Các bài viết, bài phát biểu với Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc hay các ban, bộ, ngành, cơ quan nào, người ta cũng dễ thấy rõ ở Tổng Bí thư tầm tư duy chiến lược, những chỉ đạo, định hướng vừa có tính bao quát nhưng cũng rất cơ bản, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực. Không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo mà Tổng Bí thư còn thẳng thắn chỉ rõ những ưu, khuyết điểm và yêu cầu phải quyết liệt hành động để khắc phục khó khăn, bất cập và tháo gỡ những vấn đề đặt ra. Phê bình, nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm thía nhưng Tổng Bí thư luôn khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của toàn Đảng, của hệ thống chính trị và nhân dân đúng theo tinh thần “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” nhằm đưa nhanh chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Dù là những vấn đề lý luận chung hay đi vào cụ thể với các ban, bộ, ngành, cơ quan, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư in trong cuốn sách đều hướng đến làm cho người đọc hiểu rõ về con đường mà chúng ta đang đi, những thành tựu mà chúng ta đã đạt được, những khó khăn, thách thức đang đặt ra và giải pháp để vượt qua. Sự vững tin, nguồn động lực, niềm cảm hứng mà Tổng Bí thư tạo ra cho bạn đọc qua từng bài viết, bài phát biểu là trên cơ sở lý luận khoa học, thực tiễn thuyết phục, vững chắc chứ không phải là nói lấy được, hô hào chung chung, xa vời, sáo rỗng.

Có thể nói cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” không chỉ thể hiện sự tâm huyết, tầm cao trí tuệ, quan điểm, thái độ, quyết tâm chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà đó cũng là sự kết tinh trí tuệ của Đảng ta. Cuốn sách của Người đứng đầu Đảng ta thêm một lần khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của CNXH và con đường đi lên CNXH - mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn. Dù còn không ít vấn đề đặt ra nhưng qua cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích đến của chúng ta đã được luận giải thuyết phục, rõ ràng. Chúng ta tin tưởng rằng với những thành quả đã đạt được, những kinh nghiệm quý báu đã rút ra và sự quyết tâm mà Người đứng đầu đã khẳng định, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vững bước và giành nhiều thắng lợi trên con đường đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

ĐẠI TÁ, NHÀ BÁO PHÙNG KIM LÂN (TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM)
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt sách của Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vương Trần |

Hà Nội - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

THEO TTXVN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thành kính dâng hương, cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; cầu mong cho quốc thái dân an.

Tổng Bí thư thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội

THEO TTXVN |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2022), tối 31.1.2022 (30 Tết), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vương Trần |

Hà Nội - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

THEO TTXVN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thành kính dâng hương, cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; cầu mong cho quốc thái dân an.

Tổng Bí thư thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội

THEO TTXVN |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2022), tối 31.1.2022 (30 Tết), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.