Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh TTXN
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh TTXN
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh TTXN
Lên top