Quyền của vật nuôi chỉ có trong văn thơ chứ không thể có trong luật

Đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) - Ảnh: QH
Đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) - Ảnh: QH
Đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) - Ảnh: QH