Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bảo đảm đất để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.
Bảo đảm đất để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.
Bảo đảm đất để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.
Lên top