Quy định không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên: “Không để xảy ra trường hợp ngoại lệ”