Quy định 41 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ: Nhân văn và nhiều điểm mới

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp).
Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp).
Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp).
Lên top