Quy định 22-QĐ/TW bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung

Đại hội XIII lần nữa khẳng định: Có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 
Ảnh: TTXVN
Đại hội XIII lần nữa khẳng định: Có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ảnh: TTXVN
Đại hội XIII lần nữa khẳng định: Có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ảnh: TTXVN
Lên top